O firmě Tisk článku  editace

S&M CZ Váš partner na poli obnovitelných zdrojů

Naše společnost vznikla v březnu roku 2003 za účelem výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie. Do současné doby se nám podařilo vystavět osmnáct větrných elektráren o celkovém výkonu 16.400 kW. Tímto výsledkem se společnost S&M CZ stala jedním z nejproduktivnějších a nejúspěšnějších výrobců energie z obnovitelných zdrojů v České republice. Strategií naší společnosti je jít cestou upřímných jednání, která povedou nejen k dalším úspěchům naší společnosti, ale především k vytvoření lepších podmínek pro naše děti a další generace. Výstavba obnovitelných zdrojů, hlavně v oblasti větrných elektráren má i své oponenty, kteří poukazují na stinné stránky týkající se převážně narušení krajinného rázu. Je však nutné přihlédnout k faktu, že větrná elektrárna je ve většině případech stavba dočasná a tedy po uplynutí její životnosti lze stavbu bez větších obtíží odstranit, a tím krajinu uvést do původního stavu. K životnímu prostředí je energie vyrobená za pomoci větru maximálně šetrná. Nezatěžuje okolí odpady, netvoří tuhé ani plynné emise. Pro výstavbu větrné elektrárny není zapotřebí významný zábor půdy a při stavbě dochází k minimálním nárokům na plochu staveniště. Kdo si dovede představit čistější energii než je energie vytvořená za pomoci přírody.

V minulých pěti letech společnost S&M CZ upevnila své pozice na trhu založením dceřiných společností. Úkolem těchto společností je podpora a rozvoj v oblasti vyhledávání vhodných lokalit pro výstavbu -  S&M DEVELOP a servisu větrných elektráren - WINDSERVIS CZ. Dalším krokem na cestě výroby čisté energie bylo založení společnosti ALTENERGIE DEVELOP, která se zabývá developerskou činností a výstavbou fotovoltaických elektráren.  Servis  fotovoltaických elektráren rovněž zajišťuje společnost WINDSERVIS CZ. Pro provoz fotovoltaických projektů byly také založeny nezávislé společnosti ALT ENERGIE, ALT CHORNICE a ALT POHLEDY. V roce 2008 byla také založena dceřiná společnost SaM Slovakia, která připravuje komplexní projekty na Slovensku. Jednou z dalších aktivit společnosti je výstavba projektů bioplynových stanic. Na plánovaných  projektech naše společnosti úzce spolupracují s obcemi a zemědělci. Na veškerých projektech bioplynových stanic je počítáno s nejmodernější technologií, která je kompletně uzavřena a tím  předcházíme negativním vlivům na okolí.

Výstavba všech projektů naší společnosti je vždy připravována pečlivě a šetrně k okolí. Tímto způsobem se snažíme , aby byla naplněna základní myšlenka obnovitelných zdrojů – šetrnost k okolní přírodě. Chceme, aby naše společnost S&M CZ, přispěla nemalým dílem k naplnění závazků České republiky k Evropské unii - produkovat do roku 2020 13% elektrické energie právě z obnovitelných zdrojů.


 

© www.smcz.cz a TH SOFT 2018
Všechna práva vyhrazena.
created by Jiří Trojan 01/2011